Bolagsrätt – En guide om bolagsrätt

Bolagsrätt är ett rättssystem som reglerar företagens verksamhet. Den omfattar bildandet och driften av företag, deras finansiering och upplösning, samt rättigheter och skyldigheter för deras medlemmar (ägare). Läs mer om bolagsrätt, firmarätt och lagerbolag här.

Vad innebär bolagsrätt?

Syftet med bolagsrätten är att skydda aktieägarnas och andra intressenters intressen genom att tillhandahålla en ram inom vilken företagen kan bedriva sin verksamhet på ett förutsägbart och rättvist sätt. Denna ram omfattar regler om hur företag kan bildas, hur de måste fungera och när de kan upplösas.

I bolagsrätten fastställs också styrelseledamöternas och ledningens rättigheter och skyldigheter, och den tillhandahåller en mekanism för att lösa tvister mellan aktieägare, styrelseledamöter och andra intressenter.

Bolagsrätten bygger på två huvudprinciper

1. Principen av åtskillnad mellan ägande och ledning

Principen om åtskillnad mellan ägande och ledning innebär att aktieägarna (ägarna) i ett företag inte är ansvariga för den dagliga driften av företaget. Detta ansvar faller på styrelseledamöterna, som utses av aktieägarna.

2. Principen om begränsat ansvar

Principen om begränsat ansvar innebär att aktieägarna endast är ansvariga för det belopp som de har investerat i företaget. Detta skyddar dem från att bli personligt ansvariga för eventuella skulder eller andra åtaganden som företaget ådrar sig.

Bolagsrätt i Sverige

Sverige har en välutvecklad bolagsrätt som bygger på principen om begränsat ansvar. Detta innebär att aktieägarna endast är ansvariga för det belopp som de har investerat i bolaget. Styrelseledamöterna i ett svenskt bolag är också skyddade från personligt ansvar för eventuella skulder eller andra åtaganden som bolaget ådrar sig.

Sverige har ett antal företag som är registrerade i Sverige, bland annat ABB, Electrolux, IKEA och Hennes & Mauritz. Dessa företag omfattas av svensk bolagsrätt och måste följa dess bestämmelser.

Bolagsrätten definierar också styrelseledamöternas och ledningens rättigheter och skyldigheter och tillhandahåller en mekanism för att lösa tvister mellan aktieägare, styrelseledamöter och andra intressenter.

Begränsat ansvar

I Sverige är begränsat ansvar inte automatisk och ett företag måste vara registrerat hos Bolagsverket för att kunna utnyttja den. Ett företag betraktas som en juridisk person och kan äga egendom, ingå avtal och stämma eller bli stämd i eget namn.

Ett svenskt företag måste ha minst en direktör, som kan vara antingen en fysisk person eller ett företag. Den dagliga ledningen av företaget delegeras vanligtvis till en eller flera direktörer. Styrelseledamöter och chefer är ansvariga för att företaget följer svensk bolagsrätt.

Svenska företag måste ha sitt säte i Sverige, även om de också kan ha filialer eller dotterbolag utomlands. Det registrerade kontoret måste alltid vara öppet för inspektion av myndigheterna.

Ett svenskt företag måste ha ett aktiekapital på minst 30 000 kronor. Detta kan vara i form av kontanter, aktier eller andra tillgångar. Aktier i ett svenskt bolag måste vara registrerade och får inte överlåtas till en annan person utan samtycke från bolagets styrelse.