Redovisning för ditt företag

Bokföring är i huvudsak en process för att registrera, klassificera och sammanfatta finansiella transaktioner för att tillhandahålla information som är användbar för att fatta affärsbeslut. Den hjälper företag att följa sina ekonomiska resultat, identifiera trender och fatta välgrundade beslut om var de ska fördela sina resurser. Behöver du redovisning kolla in bokföring från Bokoredo.

Vad är syftet med redovisning?

Syftet med redovisning är att tillhandahålla information som är användbar för att fatta affärsbeslut. Redovisning hjälper företag att övervaka sina ekonomiska resultat, identifiera trender och fatta välgrundade beslut om var de ska fördela sina resurser.

Vad är skillnaden mellan redovisning och bokföring?

Redovisning är processen att registrera, klassificera och sammanfatta finansiella transaktioner för att tillhandahålla information som är användbar för att fatta affärsbeslut. Bokföring är processen att registrera finansiella transaktioner i en ekonomisk bokföring. Bokföringen ger en bredare överblick över ett företags finansiella ställning, medan bokföringen ansvarar för att se till att alla finansiella transaktioner registreras korrekt. Vilka är de olika typerna av redovisning?

Olika typer av redovisning

Det finns flera olika typer av redovisning – finansiell redovisning, förvaltningsredovisning, revision och beskattning – som var och en tjänar ett specifikt syfte. Finansiell redovisning är den vanligaste typen och fokuserar på att ge information om ett företags finansiella ställning, resultat och kassaflöde. Förvaltningsredovisning ger information om ett företags kostnader och intäkter så att cheferna kan fatta välgrundade beslut om hur verksamheten ska drivas. Revision är en oberoende bedömning av ett företags finansiella rapporter för att säkerställa att de är korrekta och överensstämmer med relevanta bestämmelser. Beskattning är processen att beräkna och betala skatt, vanligtvis på ett företags vinst.

Vad är finansiell redovisning?

Finansiell redovisning är den vanligaste typen av redovisning och fokuserar på att ge information om ett företags finansiella ställning, resultat och kassaflöde. Finansiella rapporter som upprättas med hjälp av finansiella redovisningsmetoder ger en ögonblicksbild av ett företags finansiella hälsa vid en viss tidpunkt.

Vad är förvaltningsredovisning?

Management accounting ger information om ett företags kostnader och intäkter så att cheferna kan fatta välgrundade beslut om hur verksamheten ska drivas. Förvaltningsrevisorer använder olika metoder för att spåra kostnader och intäkter, bland annat kostnads- och intäktsanalys och budgetering.

Vad är revision?

Revision är en oberoende bedömning av ett företags finansiella rapporter för att säkerställa att de är korrekta och uppfyller kraven som fastställs i relevanta förordningar. Revisionerna utförs av externa företag eller av företagets interna revisionsavdelning.

Vad är beskattning?

Beskattning är processen att beräkna och betala skatt, vanligtvis på ett företags vinst. Skatter tas ut av regeringar och kan vara direkta (t.ex. inkomstskatt) eller indirekta (t.ex. försäljningsskatt). Beskattning kan vara ett komplicerat område och många företag anlitar specialiserade skatterevisorer för att se till att de följer alla relevanta bestämmelser.

Vad är dubbel bokföring?

Dubbel bokföring är ett system för registrering av finansiella transaktioner där varje transaktion registreras på minst två konton. Det vanligaste exemplet är när ett företag säljer varor eller tjänster på kredit, vilket resulterar i att två poster görs – en för att registrera inkomsten från försäljningen (en debetpost) och en för att registrera ökningen av kundens fordran (en kreditpost).

De viktigaste fördelarna med dubbel bokföring är att den ger en mer fullständig redovisning av ett företags finansiella transaktioner och att den hjälper till attförebygga fel genom att se till att debet och kredit balanserar varandra.

Vad är periodiserad redovisning?

Periodiserad redovisning är en metod för att registrera finansiella transaktioner där intäkter och kostnader redovisas när de intjänas eller uppkommer, oavsett när pengarna tas emot eller betalas. Denna metod ger en mer korrekt bild av ett företags finansiella ställning än kassabaserad redovisning, som endast redovisar intäkter och kostnader när kontanterna tas emot eller betalas.